תמרור 145

תמרור 145

מקבוצה
תמרורי אזהרה והתראה : תנועה דו-סטרית.

פירושו
תנועה דו-סטרית .

כוחו יפה
בדרך שלפניך .

משמעות התמרור
מזהיר בפני תנועה דו-סטרית, אחרי שעד אותה נקודה היא היתה חד-סטרית, וניתן היה לצפות להמשכה של התנועה החד-סטרית .

הצדקים להצבה
145

אככלל, בכל מקרה של מעבר מקטע חד-סטרי לקטע דו-סטרי, שלא בצומת.

בבמקרים של שינויים בהסדרי התנועה עקב עבודות בדרך.

גבמעבר מדרך דו-מסלולית (כל מסלול חד-סטרי) לדרך חד-מסלולית דו-סטרית.

דבדרך שהפכה דו-סטרית אחרי שפעלה כדרך חד-סטרית.

.

הנחיות להצבה
תמרורים אלה יוצבו – בכל מקרה – בשני הצדדים של הכביש.

מרחק ההצבה במטרים:

  • בדרך עירונית = 60
  • בדרך לא עירונית חד מסלולית = 90