תמרור 150

תמרור 150
תמרור 150פ

מקבוצה
תמרורי אזהרה והתראה : מקום מסוכן.

פירושו
מקום מסוכן שלגביו לא נקבע תמרור מיוחד .

כוחו יפה
בדרך שלפניך .

משמעות התמרור
מזהיר מפני מקום מסוכן מהיבט יוצא דופן ושונה משאר הסיכונים שלגביהם נקבעו תמרורי-אזהרה מיוחדים .

הצדקים להצבה
150, 150פ

אמכשול יוצא דופן בדרך, במיוחד אם הוא לא נראה בבירור.

בהתקרבות לרכס ללא שדה ראייה.

גמחסום זמני, תמרור 150 בנפרד או יחד עם תמרור 151 בפירמידה משולשת על פני הדרך (ראה הנחיות לתמרור 151).

הנחיות להצבה
150, 150פ

מיקום התמרור:

  • במקרה של 1-2 נתיב/ים בכוון הנסיעה התמרור יוצב ככלל, מעל הנתיב/ים. אפשר גם בצד ימין או בצד שמאל, אם התנאים במקום מאפשרים מיקום טוב יותר בצד.
  • אם יש 3 נתיבים או יותר בכוון הנסיעה יוצב ככלל, מעל הנתיבים. אם התנאים במקום לא מתאימים להתקנה כזו, ניתן להסתפק בהצבה בצדדים. הכל על פי האופן המיטבי שבו יכול נהג לראותם - כפי שמתקבל במקום בפועל.

מרחק ההצבה במטרים:

  • בדרך עירונית = 60
  • בדרך לא עירונית חד מסלולית = 90
  • בדרך לא עירונית דו מסלולית = 100
  • מהירה = 130